Bài tập Chính sách đối ngoại cực hay có đáp án (GDCD 11)

  • 3676 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Tại sao thực hiện chính sách đối ngoại là một tất yếu khách quan?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: thực hiện chính sách đối ngoại là một tất yếu khách quan vì nước ta là một bộ phận của thế giới, vận động trong bối cảnh chung của thế giới.


Câu 2:

Nội dung nào nằm trong nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Các nước tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng có lợi là nội dung nằm trong nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi.


Câu 3:

Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.


Câu 4:

Theo em, nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Hợp tác đào tạo du học sinh ở Nhật Bản là nội dung thể hiện nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của nước ta.


Câu 5:

Việc người dân địa phương ở các địa điểm du lịch rất thông thuộc tiếng Anh trong giao tiếp. Theo em, điều đó nói nên điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Việc người dân địa phương ở các địa điểm du lịch rất thông thuộc tiếng Anh trong giao tiếp. Điều đó cho thấy người dân đang thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận