Bài tâp Chính sách Giáo Dục và Đào Tạo, Kha Học và Công Nghệ văn hóa (GDCD 11)

  • 6708 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 70 phút

Câu 1:

Lĩnh vực có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại là

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.


Câu 2:

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước ta hiện nay có nhiệm vụ

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước ta hiện nay có nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.


Câu 3:

Đảng ta xác định phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Đảng ta xác định phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn dân.


Câu 4:

Nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo nước ta hiện nay là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.


Câu 5:

Đảng và Nhà nước ta xem giáo dục và đào tạo là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Đảng và Nhà nước ta xem giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận