Bài tập Chính sách quốc phòng và an ninh có đáp án (GDCD 11)

  • 4678 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng của quốc gia thể hiện ở việc:

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng của quốc gia thể hiện ở việc: thuờng xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.


Câu 2:

Ý thức trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc:

Xem đáp án

Đáp án :B

Lời giải:

Ý thức trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc: chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.


Câu 3:

Nghĩa vụ của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc:

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Nghĩa vụ của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc: sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.


Câu 4:

Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc:

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc: tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh ở nơi cư trú.


Câu 5:

Niềm tin của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc:

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Niềm tin của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc: tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận