Bài tập chuyển hóa vật chất và năng lượng ở Thực vật (mức độ vận dụng) (P1)

  • 14816 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cây hấp thụ Canxi ở dạng:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong các nguyên tố trên, K, H và Ca là các nguyên tố đa lượng. Còn Fe là nguyên tố vi lượng.


Câu 4:

Trong lá xanh có các nhóm sắc tố nào?

I.Phicobilin.          II. Carotenotit.      III. Plastoquinon. IV. Clorophyn

Số phương án đúng là

Xem đáp án

Đáp án C

I – Đúng. Phicobilin là sắc tố quang hợp phụ có trong thực vật bậc thấp như trong vi khuẩn lam, trong tảo đỏ. II - Đúng. Carotenoit là nhóm sắc tố phụ gồm carotin và xantophyl.

III - Sai. Vì plastoquinon là chuỗi vận chuyển điện tử không phải nhóm sắc tố. IV - Đúng. Clorophyl là nhóm sắc tố chính gồm có clorophyl a và clorophyl b


Câu 5:

Khi nói về trao đổi nước của thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

- A sai vì nước thoát ra khỏi lá chủ yếu qua khí khổng.

- B đúng vì dòng mạch gỗ (dòng đi lên): vận chuyển nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ và tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ trong thân để lan tỏa đến lá và các phần khác của cây.

- C sai vì héo tạm thời xảy ra khi trong những ngày nắng mạnh, vào buổi trưa khi cây hút nước không kịp so với thoát hơi nước làm cây bị héo, nhưng sau đó đến chiều mát cây hút nước no đủ thì cây sẽ phục hồi lại.

- D sai vì cây lấy được nước và chất khoáng từ đất khi nồng độ muối tan trong đất nhỏ hơn nồng độ dịch bào của rễ, tức áp suất thẩm thấu và sức hút nước của rễ cây phải lớn hơn áp suất thẩm thấu và sức hút nước của đất


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận