Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 có đáp án

  • 1755 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1km = ...............m                                  1mm = .............m

204m = .............dm                                36dm =..............m

Xem đáp án

1km = 1000m                                        1mm =  11000m

204m = 2040dm                                    36dm = 3610m


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

148dm =............cm                                70hm =.............dm

4000mm = .........m                                 742km = ............hm

1800cm =............m                                 950cm =.............dm

Xem đáp án

148dm = 1480cm                                 70hm = 70000dm

4000mm = 4m                                      742km = 7420hm

1800cm = 18m                                       950cm = 95dm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận