Hàng hoá – tiền tệ - thị trường (P1)

  • 12949 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là hàng hóa.


Câu 2:

Hàng hoá có những thuộc tính nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hàng hoá có hai thuộc tính gồm giá trị và giá trị sử dụng.          


Câu 3:

Giá trị xã hội của hàng hoá được xác định bởi

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: C

Lời giải: Giá trị xã hội của hàng hoá được xác định bởi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá.


Câu 4:

Giá trị sử dụng của hàng hoá được hiểu là

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: A

Lời giải: Giá trị sử dụng của hàng hoá được hiểu là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.


Câu 5:

Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là

Xem đáp án

ĐÁP ÁN: B

Lời giải: Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là giá trị sử dụng của hàng hoá.  


4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

2 năm trước

hung nguyen

2 năm trước

Ngọc Linh

N

1 năm trước

Nhơn Đinh

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
10:05 - 06/11/2022

hay