Bài tập lý thuyết chung về POLISACCARIT

  • 1765 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Chất không tan được trong nước lạnh là:

Xem đáp án

Đáp án B

Chất không tan được trong nước lạnh là : Tinh bột


Câu 2:

Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là :

Xem đáp án

Đáp án B

Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là : amilopectin.


Câu 3:

Trong phân tử amilozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Xem đáp án

Đáp án A

Amilozơ chiếm từ 20- 30% khối lượng tinh bột. Amilozơ có dang mạch không phân nhánh trong phân tử chứa các gốc α- glucozơ liên kết với nhau bởi α- 1,4 glicozit.


Câu 4:

Amilozo được tạo thành từ gốc:

Xem đáp án

Đáp án A

Amilozo được cấu tạo từ các gốc αα-Glucozo


Câu 5:

Trong phân tử amilopectin các mắt xích ở mạch nhánh và mạch chính liên kết với nhau bằng liên kết nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Amilopectin chiếm khoảng 70- 80% khối lượng tinh bột. Amilopectin có cấu tạo phân nhánh các mắt xích phân nhánh và mạch chính được liên kết với nhau bằng liên kết α- 1,6 glicozit và α-1,4-glicozit.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận