Bài tập Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cực hay có đáp án (GDCD 11)

  • 9204 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước là dân chủ trực tiếp.


Câu 2:

Hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước là dân chủ gián tiếp.


Câu 3:

Hình thức dân chủ gián tiếp còn được gọi là dân chủ

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Hình thức dân chủ gián tiếp còn được gọi là dân chủ đại diện.


Câu 4:

Việc nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thể hiện ở hình thức dân chủ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Việc nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thể hiện ở hình thức dân chủ trực tiếp.


Câu 5:

Dân chủ là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận