Bài tập Tính thời gian Toán lớp 5 có đáp án

  • 730 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 2 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 6 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

Xem đáp án
1 giờ vòi 1 chảy được 12 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 16(bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 12+16 = 23 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 23 = 1,5 (giờ)
Đáp số: 1,5 giờ

Câu 2:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 7 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 3 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

Xem đáp án
1 giờ vòi 1 chảy được 17 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 13 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 17+13=1021 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 1021 = 2,1 (giờ)
Đáp số: 2,1 giờ

Câu 3:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 4 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 6 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

Xem đáp án
1 giờ vòi 1 chảy được 14 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 16 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 14+16=512(bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 512 = 2,4 (giờ)
Đáp số: 2,4 giờ

Câu 4:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 1 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 7 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

Xem đáp án
1 giờ vòi 1 chảy được 11(bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 17 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được 11+17=87(bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 87 = 0,875 (giờ)
Đáp số: 0,875 giờ

Câu 5:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể hết 1 giờ. Vòi thứ hai chảy một mình đầy bể hết 24 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể?

Xem đáp án
1 giờ vòi 1 chảy được 11 (bể)
1 giờ vòi 2 chảy được 124 (bể)
1 giờ cả 2 vòi chảy được  11+124=2524 (bể)
Thời gian cả 2 vòi chảy đẩy bể là:
1 : 2524 = 0,96 (giờ)
Đáp số: 0,96 giờ

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận