Bài tập về Phản ứng este hóa cơ bản có lời giải (P3)

  • 5150 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cách nào sau đây dùng để điều chế etyl axetat ?

Xem đáp án

Đáp án: D

Cách tốt nhất để điều chế etylaxetat là đun hồi lưu hỗn hợp gồm cồn tuyệt đối, axit axetic "băng" và H2SO4 đặc 

C2H5OH + CH3COOH  ->  CH3COOC2H5 + H2O   (xúc tác: H2SO4 đặc)


Câu 2:

Khi cho axit axetic phản ứng với axetilen ở điều kiện thích hợp ta thu được este có công thức là

Xem đáp án

Đáp án: B

Phản ứng xảy ra như sau:

CH3COOH + CH≡CH -> H3COOCH=CH2


Câu 3:

Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng nào ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Phenyl axetat được điều chế từ phenol và anhidrit axetic:

C6H5OH + (CH3CO)2O C6H5OOCCH3 + CH3COOH


Câu 4:

Cho phản ứng este hóa :  RCOOH   + R’OH  ↔  R-COO-R’ + H2O

Để phản ứng chuyển dịch ưu tiên theo chiều thuận  người ta thường :

Xem đáp án

Đáp án: D

Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng, để phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận:

+ Tăng cường các chất tham gia

+ Liên tục lấy đi sản phẩm tạo thành


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol. Nếu cho axit vô cơ tác dụng với ancol sẽ không tạo este.

VD: C2H5OH + HCl C2H5Cl + H2O


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận