Bài tập về Phản ứng este hóa cơ bản có lời giải (P1)

  • 7472 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Sản phẩm tạo thành có tên gọi là etyl axetat (CH3COOC2H5)

Phương trình phản ứng:

Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là (ảnh 1)


Câu 2:

Este được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức có công thức cấu tạo là

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi axit no đơn chức là CnH2n+1COOH, ancol no, đơn chức là CmH2m+1OH
Như vậy công thức este là
Câu 3:

Trong số các Este mạch hở C4H6O2:

HCOO-CH=CH-CH3 (1)      

HCOO-CH2-CH=CH2 (2)

HCOO-C(CH3)=CH2 (3)      

CH3COO-CH=CH2 (4)

CH2=CH-COO-CH3 (5)

Các este có thể điều chế trực tiếp từ axit và ancol là:

Xem đáp án

Đáp án B

Các este có thể điều chế trực tiếp từ axit và ancol các este có gốc RCOO liên kết với nguyên tử Cacbon no
Như vậy, có 2 chất là (2) và (5) thỏa mãn


Câu 4:

Các este có công thức C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức cấu tạo như thế nào ?

Xem đáp án

Đáp án D

Các đồng phân thỏa mãn 


Câu 5:

Este được tạo ra từ axit axetic và ancol nào sau đây có mùi chuối chín ?

Xem đáp án

Đáp án C

Este có mùi chuối chín là isoamyl axetat

 

Như vậy, tên ancol là 3-metylbutanol


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận