Đề kiểm tra 45 phút Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 1381 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc (1851 - 1864) là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Nội dung cơ bản trong học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận