Đề kiểm tra GDCD 11 giữa học kì 2 có đáp án (đề 1)

  • 1587 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội, từ đó giúp con người ngày càng

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Để bán được hàng hóa, nhà sản xuất nên

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận