Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa Lí 10 năm 2023 có đáp án (Đề 2)

  • 761 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Địa lí có những đóng góp giá trị cho yếu tố nào?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Nhóm nghề nghiệp nào liên quan đến thành phần tự nhiên?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Môn Địa lí liên quan chặt chẽ với những yếu tố nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Nhóm nghề nghiệp liên quan đến tự nhiên tổng hợp là gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Địa lí giúp các em có được những hiểu biết cơ bản về dạng khoa học nào?

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận