Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa Lí 10 năm 2023 có đáp án (Đề 3)

  • 742 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Địa lí cung cấp kiến thức, cơ sở khoa học và thực tiễn về các yếu tố nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Môn Địa lí không có vai trò nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

So với các môn học khác, môn Địa lí có điểm khác biệt nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tính tích hợp của môn Địa lí?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Môn Địa lí được học ở đâu?

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận