Đề kiểm tra Học kì 1 Địa 10 có đáp án (Đề 1)

  • 1173 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Biên độ nhiệt độ năm lớn nhất ở

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Càng về vĩ độ cao

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Loại gió nào sau đây có tính chất khô?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Cửa sông là nơi dòng sông chính

Xem đáp án

Đáp án: C


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hung Romah

Cũng tạm đc
L

7 tháng trước

Linh Katsuki

Bình luận


Bình luận