Dạng 3: Từ trái nghĩa có đáp án

  • 4317 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Em hãy gạch chân dưới cặp từ trái nghĩa trong các câu thành ngữ, tục ngữ sau:

a) Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ.

b) Lá lành đùm lá rách

c) Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

d) Lên voi xuống chó.

g) Trên đe dưới búa.

h) Trước lạ sau quen.

k) Anh em như thể chân tay.

i) Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

m) Thất bại là mẹ thành công.

n) Bên trọng bên khinh.

o) Bán anh em xa mua láng giềng gần.

p) Chết vinh còn hơn sống nhục.

q) Hết khôn dồn dại.

r) Có mới nới cũ.

Xem đáp án

a) Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ.

b) Lá lành đùm lá rách

c) Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

d) Lên voi xuống chó.

g) Trên đe dưới búa.

h) Trước lạ sau quen.

k) Anh em như thể chân tay.

i) Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

m) Thất bại là mẹ thành công.

n) Bên trọng bên khinh.

o) Bán anh em xa mua láng giềng gần.

p) Chết vinh còn hơn sống nhục.

q) Hết khôn dồn dại.

r) Có mới nới .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận