Đề thi Hóa học 8 học kì 2 (Đề 1)

  • 4276 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Trắc nghiệm

Cho những oxit sau: SO2, K2O, CaO, N2O5, P2O5, BaO. Dãy gồm những oxit tác dụng với H2O, tạo ra bazơ là:

Xem đáp án

chọn C

Chỉ có oxit kim loại (K2O, BaO, CaO) tác dụng với nước tạo ra bazơ tương ứng.


Câu 2:

Những oxit sau: CaO, SO2, Fe2O3, Na2O, CO2, P2O5. Dãy gồm nhưungx oxit tác dụng với nước tạo ra axit là:

Xem đáp án

chọn C

Chỉ có những oxit axit mới tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit tương ứng.


Câu 3:

Cho các bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Dãy bazơ tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là:

Xem đáp án

chọn B

Chỉ có 5 bazơ tan trong nước tạo ra dung dịch bazơ là: LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.


Câu 4:

Có những chất rắn sau: FeO, P2O5, Ba(OH)2, NaNO3. Thuốc thử được chọn để phân biệt các chất trên là:

Xem đáp án

chọn B

Cho nước lần lượt vào các chất rắn. Chất rắn không tan là FeO, các chất còn lại tan

P2O5 + 3H2O  2H3PO4

Nhúng quỳ tím vào các dung dịch thu được:

+) Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là sản phẩm của P2O5

+) Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là Ba(OH)2

+) Dung dịch không có hiện tượng gì là NaNO3


Câu 5:

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

Xem đáp án

chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

tranh

Bình luận


Bình luận

Tiền Lý
19:54 - 02/07/2020

Toàn sai ?

Tiền Lý
19:54 - 02/07/2020

Toàn sai ?

Hùng Anh Hà
21:27 - 14/04/2021

dễ quá