Giải vở bài tập Toán lớp 1 Bài 97 (có đáp án): Các số có hai chữ số

  • 232 lượt xem

  • 5 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Viết (theo mẫu):

Hai mươi: 20;

Hai mươi tư: … ;Hai mươi tám: …
Hai mươi mốt: … ;Hai mươi lăm: …;
 Hai mươi chín: …Hai mươi hai: … ;
Hai mươi sáu: … ;Ba mươi: …
Hai mươi ba: … ;Hai mươi bảy: …

Xem đáp án »

Lời giải chi tiết:

Hai mươi tư: 24 ;Hai mươi tám: 28
Hai mươi mốt: 21 ;Hai mươi lăm: 25 ;
Hai mươi chín: 29Hai mươi hai: 22 ;
Hai mươi sáu:26 ;Ba mươi: 30
Hai mươi ba: 23 ;Hai mươi bảy: 27

Câu 2:

Viết số:

Ba mươi: … ;Ba mươi tư: … ;
Ba mươi tám: …Ba mươi mốt: … ;
Ba mươi lăm: …;Ba mươi chín: …
Ba mươi hai: … ;Ba mươi sáu: … ;
Bốn mươi: …Ba mươi ba: … ;
Ba mươi bảy: … 

Xem đáp án »

Lời giải chi tiết:

Ba mươi: 30 ;Ba mươi tư: 34 ;
Ba mươi tám: 38Ba mươi mốt: 31 ;
Ba mươi lăm: 35 ;Ba mươi chín: 39
Ba mươi hai: 32 ;Ba mươi sáu: 36 ;
Bốn mươi: 40Ba mươi ba: 33 ;
Ba mươi bảy: 37 

Câu 3:

Viết số:

Bốn mươi: … ;Bốn mươi tư: … ;
Bốn mươi tám: …Bốn mươi mốt: … ;
Bốn mươi lăm: …;Bốn mươi chín: …
Bốn mươi hai: … ;Bốn mươi sáu: … ;
Năm mươi: …Bốn mươi ba: … ;
Bốn mươi bảy: … 

Xem đáp án »

Lời giải chi tiết:

Bốn mươi: 40 ;Bốn mươi tư: 44 ;
Bốn mươi tám: 48Bốn mươi mốt: 41 ;
Bốn mươi lăm: 45 ;Bốn mươi chín: 49
Bốn mươi hai: 42 ;Bốn mươi sáu: 46 ;
Năm mươi: 50Bốn mươi ba: 43 ;
Bốn mươi bảy: 47

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận