Lịch sử 10 (có đáp án) Lịch sử thế giới cận đại (P2)

  • 5305 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 42 phút

Câu 1:

Hiến pháp 1787 của Mĩ quy định những người nào được quyền bầu cử?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thực sự là một cuộc cách mạng tư sản. Câu nào dưới đây giải thích đúng điều đó?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Một trong những nét nổi bật của nền kinh tế nước Pháp trước cách mạng là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Điểm nổi bật của tình hình kinh tế nước Pháp cuối thế kỉ XVIII là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Câu nào dưới đây không phản ánh đúng tình trạng nền nông nghiệp Pháp trước khi Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ?

Xem đáp án

Chọn B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Y

11 tháng trước

Yume Nijino

Bình luận


Bình luận