Ôn tập Sinh học 11 mức độ vận dụng, vận dụng cao (P1)

  • 9732 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sự lan truyền sung thần kinh trên sợi thần kinh:

Xem đáp án

Đáp án B

A Sai. Tốc độ lan truyền trên sợi có bao Mielin nhanh hơn.

B Đúng. Hiện tượng mất phân cục, đảo cực và tái phân cực biến đổi điện thế nghỉ thành điện thế hoạt động, tạo xung thần kinh.

C Sai. Xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác.

D Sai. Khi bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động, tạo thành xung thần kinh.


Câu 2:

Hình thức thụ tinh ngoài có ở loài động vật nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án A

Ếch thuộc lớp lưỡng cư, có hình thức thụ tinh ngoài. Rắn hổ mang thuộc lớp bò sát, Gà lôi rừng thuộc lớp chim, mèo nhà thuộc lớp thú, đều có hình thức thụ tinh trong.


Câu 4:

Để xác định quang chu kì của một loài thực vật, người ta sử dụng một loại ánh sáng để để ngắt quãng thời gian che tối của cây, sau một thời gian cây đó đã không ra hoa trong khi các cây khác không bị chiếu sáng ra hoa bình thường. Loài cây này thuộc nhóm:

Xem đáp án

Đáp án B

Thí nghiệm trên ứng dụng hiện tượng quang gián đoạn (sử dụng ánh sáng chiếu trong đêm để ngăn cản cây ra hoa), thời gian che sáng ngắn, cây đó phải thuộc nhóm cây ra hoa khi có đêm dài, ngày ngắn → Cây ngày ngắn.


Câu 5:

Để thúc đẩy quả chín nhanh hơn, ta có thể sử dụng loại hoocmon nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án D

- Auxin thúc đẩy quá trình sinh trưởng của thực vật.

- Xitokinin: Kích thích sự phân chia tế bào.

- Gibêrelin: Kích thích sự nảy mầm của hạt.

- Êtilen: Thúc đẩy quả chóng chín, rụng lá.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận