Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 7)

  • 3078 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 5:

Khoanh tròn vào ý kiến em tán thành dưới đây khi nói về Hòa bình? Và giải thích vì sao?

A. Mọi người đều có quyền được sống hòa bình

B. Chỉ có nước lớn, nước giàu có mới ngăn chặn được chiến tranh

C. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới.

Vì sao:

Xem đáp án

Đáp án:

A.Mọi người đều có quyền được sống hòa bình

C.Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới.

: tất cả mọi người đều được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc, được đi học vì vậy việc bảo vệ hòa bình cần trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận