Trắc nghệm Sinh học 11 Bài 27 (có đáp án): Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

  • 6242 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hệ thần kinh dạng ống có ở

Xem đáp án

Hệ thần kinh dạng ống gặp ở động vật có xương sống như  cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

Xem đáp án

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật bậc cao: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào

Xem đáp án

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật bậc cao: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào:

(1) Não            (2) Hạch thần kinh

(3) Tủy sống    (4) Dây thần kinh

Xem đáp án

Hệ thần kinh dạng ống gồm có:

+ Bộ phận TK trung ương: não; tủy sống

+ Bộ phận TK ngoại biên: dây thần kinh; hạch thần kinh.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hệ thần kinh ống được cấu tạo từ hai phần rõ rệt là

Xem đáp án

Hệ thần kinh dạng ống có 2 phần là thần kinh trung ương (não và tuỷ sống), thần kinh ngoại biên (các dây thần kinh)

Đáp án cần chọn là: B


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

N

6 tháng trước

Ngô Ngọc Duy

Bình luận


Bình luận