Trắc nghệm SInh học 11 Bài 44 (có đáp án): Sinh sản vô tính ở động vật (phần 2)

  • 5662 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sinh sản vô tính ở động vật là ?

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh sản vô tính ở động vật là một cá thể luôn sinh ra một hoặc nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra:

Xem đáp án

Lời giải:

Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra giống nhau và giống cá thể gốc

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào ?

Xem đáp án

Lời giải:

Cơ sở của sinh sản vô tính là nguyên phân (ở sinh vật nhân thực) và trực phân ở sinh vật nhân sơ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:

Xem đáp án

Lời giải:

Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm     

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật ?

Xem đáp án

Lời giải:

Phát biểu sai là D.

Các cá thể sinh ra từ sinh sản vô tính có kiểu gen giống nhau và giống cơ thể mẹ nên khi môi trường thay đổi có thể bị chết hàng loạt → không thích nghi tốt với môi trường.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận