Trắc nghiệm Bài 6 (có đáp án): Giải bài toán trên máy tính

  • 288 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án : A

Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự: Xác định bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu.


Câu 2:

Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:

Xem đáp án

Đáp án : C

Mỗi bài toán được đặc tả bởi 2 thành phần là Input và Output.


Câu 3:

Viết chương trình là?

Xem đáp án

Đáp án : C

Viết chương trình là tổng hợp giữa việc dùng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu thích hợp để diễn tả đúng thuật toán.


Câu 4:

Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán:

Xem đáp án

Đáp án : D

Khi lựa chọn thuật toán để giải một bài toán cụ thể cần căn cứ vào các tiêu chí sau:

+ Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên cho phép

+ Độ phức tạp của thuật toán

+ Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ...


Câu 5:

Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án : C

Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua 5 bước: Xác định bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận