Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Luyện tập chung về phép cộng và phép trừ hai số thập phân có đáp án

  • 572 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Ta có:

Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ.

Vậy các đáp án cần điền vào chỗ chấm lần lượt từ trái qua phải là: 7 ; 1 ; 6 ; 3 ; 7


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Ta có:

Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ.

Vậy các đáp án cần điền vào chỗ chấm lần lượt từ trái qua phải là: 2 ; 5 ; 9 ; , ; 1 ; 1


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Ta có:

Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ.

Vậy các đáp án cần điền vào chỗ chấm lần lượt từ trái qua phải là: 4 ; 0 ; 5 ; , ; ; 0 ; 9


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết:

579,21  +  y  =  875,76

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

579,21  +  y  =  875,76

                 y  =  875,76  -  579,21

                 y  =      296,55

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y  =  296,55


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết:

y  -  7,2  =  52,6

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

y  -  7,2  =  52,6

y            =  52,6  +  7,2

y            =      59,8

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y  =  59,8


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận