Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Chia một tổng cho một số có đáp án

  • 1325 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

(28 + 4) : 4 = 28 : 4 – 4 : 4.

Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi chia 1 tổng cho 1 số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy từng số hạng của tổng chia cho số chia rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Ta thấy (28 + 4) : 4 có dạng 1 tổng chia cho 1 số

Mà 28 và 4 đều chia hết cho 4, nên ta có thể viết như sau:

(28 + 4) : 4 = 28 : 4 + 4 : 4

Vậy ta chọn đáp án: Sai. Chọn B


Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

(30 + 6) : 3 = 30 : 3 + 6 : 3.

Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi chia 1 tổng cho 1 số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy từng số hạng của tổng chia cho số chia rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Ta thấy (30 + 6) : 3 có dạng 1 tổng chia cho 1 số

Mà 30 và 6 đều chia hết cho 3, nên ta có thể viết như sau:

(30 + 6) : 3 = 30 : 3 + 6 : 3

Vậy ta chọn đáp án: Đúng. Chọn A


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

(60 – 18) : 3 = ...............

Xem đáp án

Khi chia 1 hiệu cho 1 số, nếu số bị trừ và số trừ của hiệu đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy số bị trừ và số trừ lần lượt chia cho số chia rồi trừ các kết quả tìm được với nhau

Ta thấy biểu thức trên có dạng 1 hiệu chia cho 1 số

Mà 60 và 18 đều chia hết cho 3, nên ta có:

(60 – 18) : 3 = 60 : 3 – 18 : 3

Chọn D


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

(18 – 14) : 2 = ...............

Xem đáp án

Khi chia 1 hiệu cho 1 số, nếu số bị trừ và số trừ của hiệu đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy số bị trừ và số trừ lần lượt chia cho số chia rồi trừ các kết quả tìm được với nhau

Ta thấy biểu thức trên có dạng 1 hiệu chia cho 1 số

Mà 18 và 14 đều chia hết cho 2, nên ta có:

(18 – 14) : 2 = 18 : 2 – 14 : 2

Chọn B


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Giá trị của biểu thức (20 + 12) : 2 là 14.

Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có: (20 + 12) : 2 = 20 : 2 + 12 : 2

= 10 + 6

= 16

Ta thấy 16 là giá trị của biểu thức (20 + 12) : 2

14 không phải là giá trị của biểu thức trên

Vậy ta chọn đáp án: Sai. Chọn B

Lưu ý : Khi chia 1 tổng cho 1 số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy từng số hạng của tổng chia cho số chia rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận