Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Nhân một số với một hiệu có đáp án

  • 1174 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

36 × (9 – 2) = 36 × ............... – 36 × 2

Xem đáp án

Ta có: 36 × (9 – 2) = 36 × 9 – 36 × 2

Vậy số cần điền vào ô trống là: 9

Lưu ý : Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

1256 × (8 – 4) = ............... × 8 – 1256 × 4

Xem đáp án

Ta có: 1256 × (8 – 4) = 1256 × 8 – 1256 × 4

Vậy số cần điền vào ô trống là: 1256

Lưu ý : Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

205 × (7 – 3) = 205 × 7 – 205 × ...............

Xem đáp án

Ta có: 205 × (7 – 3) = 205 × 7 – 205 × 3

Vậy số cần điền vào ô trống là: 3

Lưu ý : Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

2156 × (8 – 2) = 2156 × ............... – 2156 × 2

Xem đáp án

Ta có:

2156 × (8 – 2) = 2156 × 8 – 2156 × 2

Vậy số cần điền vào ô trống là: 8

Lưu ý : Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

534 × 12 – 534 × 2 = ...............

Xem đáp án

Hướng dẫn: a × b – a × c = a × (b – c)

Ta có: 534 × 12 – 534 × 2

 = 534 × (12 – 2)

 = 534 × 10

 = 5340

Vậy ta chọn đáp án đúng là: 5340. Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận