Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Phép chia phân số có đáp án

  • 1258 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Tính: 34÷45=......

Xem đáp án

Ta có:

34÷45=34×54=3×54×4=1516

Vậy phân số cần tìm là: 1516

Lưu ý : Để thực hiện phép chia 2 phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Tính: 34÷27=......

Xem đáp án

Ta có:

34÷27=34×72=3×74×2=218

Vậy phân số cần tìm là: 218

Lưu ý : Để thực hiện phép chia 2 phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận