Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Diện tích hình tròn có đáp án

  • 1656 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Muốn tính diện tích hình tròn ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D. Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.


Câu 2:

Công thức tính diện tích hình tròn đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: S = r x r x 3,14

Chọn B


Câu 3:

Khi biết đường kính của hình tròn, muốn tính diện tích hình tròn ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C. Trước hết ta tính bán kính theo công thức r = d : 2, sau đó tính diện tích theo công thức S = r x r x 3,14.


Câu 4:

Khi biết chu vi hình tròn, muốn tính diện tích hình tròn ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. Tính bán kính theo công thức r = C : 3,14 : 2.Sau đó tính diện tích theo công thức S = r x r x 3,14


Câu 5:

Khi biết diện tích hình tròn, muốn tính bán kính hình tròn ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D. Từ công thức tính diện tích S = r x r x 3,14, ta có r x r = S : 3,14. Sau đó lập luận để tìm ra bán kính r


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận