Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Hình tam giác có đáp án

  • 2213 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình tam giác có bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án

Đáp án A

3 cạnh


Câu 2:

Hình tam giác có bao nhiêu góc?

Xem đáp án

Đáp án C

3 góc


Câu 3:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2


Câu 4:

Công thức tính diện tích hình tam giác là:

Xem đáp án

Đáp án A

S = a x h : 2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận