Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Hình thang – Diện tích hình thang có đáp án

 • 1507 lượt thi

 • 26 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 3:

Chọn đáp án đúng: Kể tên các hình thang có trong hình trên: ABE B. EBCD C. ABCD (ảnh 1)

Kể tên các hình thang có trong hình trên:

Xem đáp án

Đáp án D

ABCD; EBCD


Câu 4:

Trong hình trên hình nào là hình thang? A. Hình 1  B. Hình 2 C. Hình 3  D. Cả ba hình  (ảnh 1)

Trong hình trên hình nào là hình thang?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: Cả ba hình.

Chọn D


Câu 5:

Chọn đáp án đúng Trong hình trên hình nào là hình thang? A. Hình 1  B. Hình 2 C. Hình 3  (ảnh 1)

Trong hình trên hình nào là hình thang?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: Cả ba hình.

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận