Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Luyện tập về tính diện tích có đáp án

  • 1655 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức nào sau đây là công thức tính diện tích hình vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: S = a x a

Chọn A


Câu 2:

Công thức tính diện tích hình tròn đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: S = r x r x 3,14

Chọn B


Câu 3:

Công thức nào sau đây là công thức tính diện tích hình tròn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: S = r x r x 3,14

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận