Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Phép nhân và phép chia hai phân số có đáp án

  • 815 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D. Lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Có mấy tính chất cơ bản của phép nhân phân số?

Xem đáp án

Đáp án: D. 4 tính chất.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: C. tích không thay đổi.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

"Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại."

Phát biểu trên thuộc tính chất nào của phép nhân phân số?

Xem đáp án

Đáp án: B. Tính chất kết hợp.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

"Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả đó lại với nhau."

Phát biểu trên thuộc tính chất nào của phép nhân phân số?

Xem đáp án

Đáp án: D. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận