Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Thể tích hình hộp chữ nhật có đáp án

  • 575 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Khi biết thể tích và diện tích đáy của hình hộp chữ nhật, muốn tính chiều cao của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D. Lấy thể tích chia cho diện tích đáy.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Muốn tính diện tích đáy khi biết thể tích và chiều cao của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. Muốn tính diện tích đáy khi biết thể tích và chiều cao của hình hộp chữ nhật ta lấy thể tích chia cho chiều cao (cùng đơn vị đo).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận