Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Tỉ số phần trăm. Giải toán về tỉ số phần trăm có đáp án

  • 1968 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

5100 có thể viết dưới dạng:

Xem đáp án

Đáp án C

5%


Câu 3:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Tìm thương của a và b. Rồi nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận