Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Phép trừ hai số thập phân có đáp án

  • 2192 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 2:

Khi đặt tính trừ các số thập phân, viết dấu phẩy như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ


Câu 3:

Khi thực hiện phép trừ hai số thập phân, nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ thì ta có thể làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ rồi trừ như trừ các số tự nhiên


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận