Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Phép trừ hai số thập phân có đáp án

  • 209 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Khi đặt tính trừ các số thập phân, viết dấu phẩy như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Khi thực hiện phép trừ hai số thập phân, nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ thì ta có thể làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ rồi trừ như trừ các số tự nhiên


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận