Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 2 có đáp án

  • 721 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 59+37là:

Xem đáp án
59+37=3563+2763=6263
Chọn C.

Câu 3:

Thương của3859là:

Xem đáp án
38:59=38×95=2740

Câu 4:

Phân số nào sau đây là phân số thập phân:

Xem đáp án
Phân số thập phân là phân số có mẫu là 10, 100, 1000…
Phân số thập phân là7100 .
Chọn C.

Câu 5:

Lớp 5A có 32 học sinh. Số học sinh Nữ bằng34 số học sinh cả lớp. Vậy lớp 5A có số học sinh Nữ là:

Xem đáp án
Lớp 5A có số học sinh Nữ là:
32×34=24(học sinh)
Chọn A.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận