Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 20 có đáp án

  • 652 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Diện tích hình tròn có bán kính 5,5cm là:

Xem đáp án

Diện tích của hình tròn là:

S=5,5×5,5×3,14=94,985cm2

Chọn B


Câu 2:

Diện tích của hình tròn có đường kính 6,4cm là:

Xem đáp án

Bán kính của hình tròn là:

6,4 : 2 = 3,2 (cm)

Diện tích của hình tròn là:

3,2×3,2×3,14=32,1536cm2

Chọn D.


Câu 3:

Một hình tròn có chu vi là 62,8cm thì diện tích của mặt bàn là bao nhiêu?

Xem đáp án

Bán kính của hình tròn là:

62,8 : 3,14 : 2 = 10 (cm)

Diện tích của hình tròn là:

10×10×3,14=314cm2

Chọn A.


Câu 4:

Một mặt bàn hình tròn có bán kính 50cm thì diện tích của mặt bàn là bao nhiêu?

Xem đáp án

Diện tích mặt bàn là:

50×50×3,14=7850cm2

Chọn C.


Câu 5:

Bán kính của hình tròn gấp lên 2 lần thì diện tích của hình tròn gấp lên mấy lần?

Xem đáp án

Khi bán kính của hình tròn gấp lên 2 lần thì d

iện tích của hình tròn gấp lên 2x2 = 4 (lần).

Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận