Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 21 có đáp án

  • 899 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Diện tích hình tròn có bán kính 3,5cm là:

Xem đáp án

Diện tích hình tròn là:

3,5×3,5×3,14=38,465cm2

Chọn D.


Câu 2:

Một hình tròn có chu vi 37,68cm thì diện tích của hình tròn đó là bao nhiêu?

Xem đáp án

Bán kính của hình tròn là:

37,68:2:3,14=6cm

Diện tích của hình tròn là:

6×6×3,14=113,04cm2

Chọn C.


Câu 3:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 8,5cm và chiều cao 4cm

Xem đáp án

Diện tích xung quanh là:

10+8,5×2×4=148cm2


Câu 4:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 8,5cm và chiều cao 4cm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Diện tích đáy là:

10×8,5=85cm2

Diện tích toàn phần là:

148+85×2=318cm2

Chọn B.


Câu 5:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 34 chiều dài. Chiều cao bằng 32 chiều rộng. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Xem đáp án

Chiều rộng là:

8×34=6cm

Chiều cao là:

6×32=9cm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

8+6×2×9=252cm2

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận