Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 26 có đáp án

  • 793 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

“2 giờ 15 phút x 3 = …”. Cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

2 giờ 15 phút  3 = 6 giờ 45 phút

Chọn A.


Câu 2:

“3 ngày 3 giờ  3 = …”. Cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

3 ngày 3 giờ × 3 = 9 ngày 9 giờ

Chọn C.


Câu 3:

“15 giờ 25 phút : 5 = …”. Cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

15 giờ 25 phút : 5 = 3 giờ 5 phút

Chọn D.

Câu 4:

Bạn Bình làm 5 con hạc giấy mất 35 phút. Hỏi mỗi con hạc giấy bạn Bình làm mất bao nhiêu thời gian?

Xem đáp án

Thời gian làm mỗi con hạc giấy là:

35 : 5 = 7 (phút)

Chọn C.


Câu 5:

Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Vận tốc của con đà điểu là:

Xem đáp án

Đổi: 5 phút = 300 giây

Vận tốc của con đà điểu là:

5250 : 300 = 17,5 (m/giây)

Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận