Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 28 có đáp án

  • 944 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Giá trị của chữ số 3 trong số 23 406 là:

Xem đáp án

Giá trị của chữ số 3 trong số 23 406 là 3000.

Chọn A.


Câu 2:

Phân số 34 viết dưới dạng phân số thập phân là:

Xem đáp án

34=3×254×25=75100

Chọn C.


Câu 3:

“Đổi 72 km/giờ = … m/giây”. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

72 km/giờ = (72 : 3,6) m/giây = 20 m/giây

Chọn B.


Câu 4:

Quãng đường AB dài 90km. Xe máy đi từ A đến B hết 2 giờ 30 phút. Vận tốc của xe máy là

Xem đáp án

Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Vận tốc của xe máy là:

90 : 2,5 = 36 (km/giờ)

Chọn A.


Câu 5:

 

Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là 25 km/giờ. Vận tốc của dòng nước là 2,2 km/giờ. Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là:

Xem đáp án

Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng = Vận tốc của ca nô + Vận tốc của dòng nước

Vận tốc của ca nô khi ngược dòng = Vận tốc của ca nô - Vận tốc của dòng nước

Vận tốc thực của ca nô là:

25 – 2,2 = 22,8 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là:

22,8 – 2,2 = 20,6 (km/giờ)

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận