Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 29 có đáp án

  • 872 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phân số nào sau đây bằng phân số 35?

Xem đáp án

35=3×35×3=915

Chọn B.


Câu 2:

74 phút = … giây”. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

74 phút = 74giây = 105 giây

Số cần điền vào chỗ chấm là 105.

Chọn C.


Câu 3:

“3 tấn 2 yến = … tạ”. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

3 tấn 2 yến = 30 tạ + 0,2 tạ = 30,2 tạ

Số cần điền vào chỗ chấm là 30,2.

Chọn A.


Câu 4:

“3467m = … km”. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

3467m=34671000km=3,467km

Chọn A.


Câu 5:

“2 năm 3 tháng = … tháng”. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

2 năm 3 tháng = 24 tháng + 3 tháng = 27 tháng

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận