Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 34 có đáp án

  • 1008 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một hình chữ nhật có chu vi 36cm. Chiều dài bằng 54  chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật là:

Xem đáp án

Tổng của chiều dài và chiều rộng là:

36 : 2 = 18 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

18 : (5 + 4) × 5 = 10 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

18 – 10 = 8 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

10 × 8 = 80 (cm2)

Chọn B.


Câu 2:

Một hình bình hành có chiều cao 5cm, độ dài cạnh đáy là 8,2cm. Diện tích của hình bình hành đó là:

Xem đáp án

Diện tích của hình bình hành đó là:

5 × 8,2 = 41 (cm2)

Chọn C.


Câu 3:

Một hình tam giác có độ dài đáy là 24dm, chiều cao bằng 34 cạnh đáy. Diện tích tam giác đó là:

Xem đáp án

Chiều cao của hình tam giác là:

24 × 3 : 4 = 18 (dm)

Diện tích tam giác đó là:

24×182=216dm2

Chọn A.


Câu 4:

Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 3,2dm và 20cm. Diện tích của hình thoi đó là:

Xem đáp án

Đổi 20cm = 2dm.

Diện tích của hình thoi đó là:

3,2×22=3,2dm2

Chọn D.


Câu 5:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5dm; chiều rộng 1,2dm và chiều cao 1,8dm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Diện tích đáy là:

1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

(1,5 + 1,2) × 2 × 1,8 = 9,72 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

9,72 + 1,8 × 2 = 13,32 (dm2)

Chọn C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đặng An Phúc

bai làm dễ

Bình luận


Bình luận