Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 8 có đáp án

  • 647 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số thập phân lớn nhất trong các số 8,405; 8,415; 8,425; 8,40 là:

Xem đáp án
8,40<8,405<8,415<8,425 nên số thập phân lớn nhất là 8,425.
Chọn C.

Câu 2:

Số thập phân 10,040 viết dưới dạng gọn nhất:
 

Xem đáp án
Số thập phân 10,040 viết dưới dạng gọn nhất: 10,04
Chọn B.

Câu 3:

Số thập phân bằng với số 22,09 là:
 

Xem đáp án
Số thập phân bằng với số 22,09 là: 22,090
Chọn C.

Câu 4:

4m 5dm = ….. m. Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đổi: 4m 5dm = 4m + 510m= 4,5m
Chọn A.


Câu 5:

8m 5cm = ….. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án
8m 5dm = 8m +5100m = 8,05m
Chọn A.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận