Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 9 có đáp án

  • 1015 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

5 tạ 4kg = ….. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án
5 tạ 4kg = 5,04 tạ
Chọn C.

Câu 2:

2m2 9dm2 = ….. Chữ số không thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án
2m2 9dm2 = 2,09m2
Chọn B.

Câu 3:

Số đo không bằng 3,08ha là:

Xem đáp án
3,08 ha = 30800 m2
Số đo không bằng 3,08ha là: 3080m2
Chọn C.

Câu 4:

Trong các số đo sau, số đo bé nhất là:

Xem đáp án
Đổi:
2532g = 2,532 kg
2kg 5g = 2,005kg
120tạ = 5kg
Vậy số đo bé nhất là 2kg 5g.
Chọn B.

Câu 5:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5,2786ha = ….. m2 là:
 

Xem đáp án
5,2786ha = 52786 m2
Chọn D.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận