Trắc nghiệm Biểu đồ (Nâng cao)

  • 1009 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các môn thể thao khối lớp bốn tham gia

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết: Môn nào sau đây cả ba lớp đều không tham gia?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Lớp 4A tham gia môn bơi và bóng đá

Lớp 4B tham gia môn cầu lông và chạy

Lớp 4C tham gia môn bơi và bóng rổ

Nên môn nhảy dây cả ba lớp đều không tham gia

Vậy đáp án đúng là: Nhảy dây

Lưu ý : Đây là dạng biểu đồ hình


Câu 2:

Số sản phẩm của bốn tổ sản xuất được trong ba tháng

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết:

Nếu chỉ tiêu đặt ra là trong 3 tháng trung bình mỗi tổ sản xuất được 4500 sản phẩm thì bốn tổ đã đạt chỉ tiêu chưa?

Xem đáp án

Đáp án A

Biểu đồ trên nói về số sản phẩm 4 tổ sản xuất được trong 3 tháng

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Tổ 1 sản xuất được 3800 sản phẩm

Tổ 2 sản xuất được 5000 sản phẩm

Tổ 3 sản xuất được 4500 sản phẩm

Tổ 4 sản xuất được 6200 sản phẩm

Trung bình mỗi tổ sản xuất được số sản phẩm là:

(3800 + 5000 + 4500 + 6200) : 4 = 4875 (sản phẩm)

Mà 4875 > 4500 nên các tổ đã đạt được chỉ tiêu đề ra

Vậy ta chọn đáp án:  A. Đã đạt


Câu 3:

Số thóc của bốn thôn thu hoạch được năm 2000

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết:

Thôn Trung phải bán đi ………… tấn thóc thì sẽ bằng số thóc thôn Hạ thu hoạch được

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Biểu đồ trên nói về số thóc bốn thôn đã thu hoạch được vào năm 2000

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Thôn Trung nằm ở cột thứ ba và trên đỉnh cột ghi số thóc đã thu hoạch được của thôn Trung là 8000 tấn

Thôn  Hạ nằm ở cột thứ tư và trên đỉnh cột ghi số thóc đã thu hoạch được của thôn Hạ là 5500 tấn

Nên để thôn Trung có số thóc bằng thôn Hạ thì thôn Trung cần bán đi số  thóc  là:

8000 - 5500 = 2500 (tấn)

Vậy số cần điền là: 2500


Câu 4:

Số con trâu, con bò, con chó, con gà bốn nhà đang nuôi

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết: Nhà Vi đang nuôi nhiều chó hơn những nhà nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Nhìn vào biểu đồ ta thấy :

Nhà Vi đang nuôi 3 con chó

Nhà Bình và Quý hai nhà đều đang nuôi 2 con chó

Nhà Tâm không nuôi con chó nào.

Nên nhà Vi đang nuôi nhiều chó hơn nhà Bình, nhà Quý và nhà Tâm

Vậy đáp án đúng là: C. Nhà Bình, nhà Qúy và nhà Tâm


Câu 5:

Số bi các màu xanh, đỏ, vàng và trắng trong lọ của Minh

Nhìn vào biểu đồ trên và cho biết: Bi vàng có số viên bằng  bi trắng

Xem đáp án

Đáp án B

Biểu đồ trên nói về  số bi các màu xanh, đỏ, vàng và trắng trong lọ của Minh

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Bi vàng nằm ở cột thứ ba có số chỉ ghi 30 nên bi vàng có 30 viên

Bi trắng nằm ở cột thứ tư có số chỉ ghi 90 nên bi trắng có 90 viên

Bi trắng gấp bi vàng số lần là: 90 : 30 = 3 (lần) (vì 30 x 3 = 90)

Hay số viên bi vàng bằng 13 số viên bi trắng

Vậy ta chọn đáp án: 13


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận