Trắc nghiệm Biểu thức có chứa một chữ có đáp án (Trung bình)

  • 1551 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Biết chu vi hình vuông là P = 768cm. Độ dài cạnh hình vuông đó là …….. cm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có chu vi hình vuông là 768cm

Độ dài cạnh hình vuông là: 768:4=192 (cm)

Đáp số: 192 cm


Câu 2:

Biết chu vi hình vuông bằng P. Độ dài cạnh hình vuông là ……… cm với P = 432cm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Ta có chu vi hình vuông là 432cm

Độ dài cạnh hình vuông là: 432:4=108 cm

Đáp số: 108 cm


Câu 3:

Một hình vuông ABCD có độ dài cạnh là a. Tính chu vi hình vuông với a=14 dam. Chu vi hình vuông ABCD là ……….cm.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đổi 14dam=250 cm

Với a=14 dam, chu vi hình vuông ABCD là: 250×4=1000 (cm)

Đáp số: 1000cm


Câu 4:

Hình vuông ABCD có tổng độ dài hai cạnh là c. Tính chu vi hình vuông với c = 364 cm. Chu vi hình vuông là ……….cm.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Với c = 264 cm thì tổng độ dài hai cạnh là 264cm

Một cạnh hình vuông dài là: 264:2=132 (cm)

Chu vi hình vuông là: 132×4=528 (cm)

Đáp số: 528cm


Câu 5:

38b×4 gọi là biểu thức có chứa một chữ đúng hay sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Phép tính 38b×4 gồm số, dấu tính và một chữ

Nên gọi  là: Biểu thức có chứa một chữ

Vậy ta chọn đáp án: A. Đúng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận