Trắc nghiệm Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại có đáp án (Thông hiểu)

  • 1367 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

Chất cách điện: là chất không cho dòng điện đi qua


Câu 3:

Vật liệu nào sau đây là chất dẫn điện?

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại là chất dẫn điện


Câu 4:

Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án D

+ Kim loại là chất dẫn điện

+ Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

+ Trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do


Câu 5:

Electron tự do có trong vật nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Các electron đó gọi là electron tự do.

⇒ Trong các vật trên thì electron có trong mảnh sắt do sắt là kim loại


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Hải Yến Nhi

Bình luận


Bình luận