Trắc nghiệm Chia một số thập phân cho một số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 1138 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Vậy phát biểu đã cho là sai.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống (kết quả viết gọn nhất): 34,5 : 0,3 = ...

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt tính và thực hiện phép tính ta có:

Vậy 34,5 : 0,3 = 115

Đáp án đúng điền vào ô trống là 115.


Câu 3:

Tính: 23,2 : 1,45

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt tính và thực hiện phép tính ta có:

Vậy 23,2 : 1,45 = 16


Câu 4:

Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một chữ số.


Câu 5:

Muốn chia một số thập phân cho 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải bao nhiêu chữ số?

Xem đáp án

Đáp án C

Muốn chia một số thập phân cho 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải ba chữ số.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận